ISO 14001

ISO 14001:2004 là tiêu chuẩn quản lý môi trường. Nó xác định một bộ các yêu cầu quản lý môi trường chonhững hệ thống quản lý môi trường. Mục đích của tiêu chuẩn này là giúp tất các các loại hình tổ chức bảo vệ môi trường, để ngăn ngừa ô nhiễm, và cải tiến hiệu suất môi trường chung của họ.

Tiêu chuẩn ISO 14001 mới này đã được công bố chính thức vào 15/11/2004. Nó hủy và thay thế tiêu chuẩn ISO 14001:1996 cũ. ISO 14001:1996 hết hạn vào 15/5/2006.

Kể từ khi nó được công bố lần đầu tiên vào năm 1996, ISO 14001 đã nhanh chóng trở thành tiêu chuẩn quan trọng nhất trên thế giới. Hằng ngàn tổ chức sử dụng nó, các chuyên gia môi trường ủng hộ nó, và các chính phủ khuyến khich một cách tích cực việc sử dụng nó. ISO 14001 áp dụng cho tất cả các loại hình tổ chức. Không phụ thuộc vào qui mô và ngành nghề hoạt động.

ISO 14001 sử dụng như thế nào?

Nếu bạn chưa có hệ thống quản lý môi trường (Environmental ManagementSystem / EMS), bạn có thể sử dụng tiêu chuẩn ISO 14001 để thiết lập. Và chỉ khi bạn đã thiết lập EMS cho bạn, bạn có thể sử dụng nó để quản lýcác khía cạnh môi trường của các hoạt động, các sản phẩm, dịch vụ trong tổ chức của bạn và cải tiến hiệu suất môi trường chung của nó. Hiệu suất môi trường là tất cả những gì thuộc về cách thức quản lý và kiểm soát các khía cạnh môi trường của bạn và tác động của chúng lên môi trường.

Bạn cũng có thể sử dụng tiêu chuẩn này để chứng minh rằng bạn đang làm mọi thứ mà bạn có thể bảo vệ môi trường và cải tiến hiệu suất môi trường của bạn. Bạn có thể chứng minh cam kết của tổ chức bạn theo nhiều cách:

 1. Bạn thông báo một cách đơn giãn với thế giới rằng hệ thống quản lý môi trường của bạn tuân thủ tiêu chuẩn ISO 14001 (nếu nó được làm thực tế).
 2. Bạn có thể yêu cầu các khách hàng của bạn hoặc các bên liên quan khác xác nhận rằng hệ thống quản lý môi trường của bạn tuân thủ tiêu chuẩn ISO 14001.
 3. Bạn có thể yêu cầu một tổ chức đăng ký ISO 14001 hoặc đánh giá viên bên ngoài thẩm tra rằng hệ thống quản lý môi trường của bạn tuân thủ tiêu chuẩn ISO 14001.

ISO 14001 mong đợi các tổ chức tuân thủ tất cả các yêu cầu mà cấu tạo nên tiêu chuẩn. Không loại trừ. Theo ISO, mỗi yêu cầu của ISO 14001 phải được xây dựng thành mỗi EMS. Tuy nhiên, qui mô và tính phức tạp của hệ thống quản lý môi trường có một chút khác biệt hoàn toàn.

Bạn đi bao xa là tùy bạn. Qui mô và tính phức tạp của EMS của bạn, phạm vi tài liệu của bạn, và các nguồn lực được phân phối phụ thuộc nhiều thứ. Làm thế nào bạn đáp ứng mỗi yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001, và mở rộng cái gì, tùy thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm:

 1. Qui mô của tổ chức của bạn.
 2. Địa điểm của tiêu chuẩn của bạn.
 3. Phạm vi của EMS của tổ chức của bạn.
 4. Nội dung của chính sách môi trường của bạn.
 5. Bản chất của các hoạt động, các sản phẩm và dịch vụ của bạn.
 6. Tác động môi trường vào các khía cạnh môi trường của bạn.
 7. Luật pháp và các yêu cầu khác mà phải đáp ứng.

Tiếp cận tổng quát

Nếu bạn không có hệ thống quản lý môi trường, ISO 14001 đề nghị rằng bắt đầu với việc xem xét tình trạng môi trường của tổ chức của bạn. Xem xét môi trường của bạn phải:

 • Nhận diện các khía cạnh môi trường của tổ chức của bạn. Nghiên cửu những điều kiện hoạt động bình thường và bất thường, cũng như các tai nạn, thảm họa và những tình huống khẩn cấp. Xác định các khía cạnh môi trường đã liên kết với tất cả các điều kiện và tình huống hoạt động.
 • Làm rõ các yêu cầu luật pháp và yêu cầu khác mà áp dụng cho các khía cạnh môi trường của tổ chức của bạn. Các yêu cầu luật pháp bao gồm quốc gia, quốc tế cũng như luật và qui định của vùng và địa phương. Các yêu cầu khác bao gồm những thỏa thuận mà được thiết lập với các chính phủ, khách hàng, nhóm cộng đồng và khác cũng như những cam kết, hướng dẫn, nguyên tắc hoặc các qui tắc thực hiện mà ảnh hưởng như thế nào đến các khía cạnh môi trường phải được quản lý.
 • Nghiên cứu các chính sách, thủ tục, thực hiện quản lý môi trường hiện tại của tổ chức của bạn. Đặc biệt chú ý đến các chính sách, thủ tục, thực hiện mua hàng và hợp đồng của tổ chức của bạn.
 • Xác định phạm vi của EMS của bạn. Khi ISO 14001 yêu cầu bạn xác định phạm vi của hệ thống quản lý môi trường của bạn, nó yêu cầu bạn xác định ranh giới của nó. Bạn có thể chọn để áp dụng toàn bộ tổ chức hoặc chỉ với một đơn vị hoặc phương tiện hoạt động đặc biệt.

Một khi bạn được thực hiện quyết định này, bạn phải xác định phạm vi hoạch ranh giới của EMS của bạn. Từ nay trở đi, tất cả các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ mà rơi vào trong ranh giới này phải tuân thủ tiêu chuẩn ISO 14001.

Một khi bạn đã xem xét các yếu tố ở trên, bạn có thể bắt đầu phát triển hệ thống quản lý môi trường duy nhất của tổ chức của bạn.

Nhưng nếu bạn đã thiết lập một EMS và bạn đơn giản cần cập nhật để đáp ứng tiêu chuẩn mới, bạn cần làm phân tích sự cách biệt (gap analysis). Phân tích sự cách biệt sẽ so sánh EMS hiện tại của bạn với tiêu chuẩn ISO 14001: 2004 mới của tổ chức ISO.

Sự so sánh này sẽ định vị chính xác các khu vực mà không đạt tiêu chuẩn (gaps). Khi mà bạn biết nơi tập trung sự chú ý của bạn, bạn có thể bắt đầu thực hiện các thay đổi mà cần được tuân thủ với tiêu chuẩn mới ISO 14001:2004.

 

Lược dịch từ tài liệu của Praxiom

eduEnter

Bạn đang ở đây: Home Môn học Tiêu chuẩn quản lý ISO 14001